🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

IOL Khot 31/17

Known as:IOL Khot 31/17; Kha. i.300a1: KT V, p. 168 (321)
Cite this page as:"IOL Khot 31/17". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-iolkhot31_17 (accessed 29 May 2024).

Provenience

Collection:British Library (London)

Language and Script

Language:Khot.; Skt.

Transliteration

a1/// – ///
a2/// nä ba ·s·
a3/// ta ttā • ta thā ga ta prra jñā ///
a4/// me yo sta thā ga to • v[i] ///
a5– śā nu ba lysū ña v· – –
a6/// sa rvva yā nī yā ///
a7– ma śaṃ dya ba lysa – ///
a8/// – pa rrī yī gye ///
a9/// h[v]ei ha sta mä a y·
b1/// – ///
b2/// – rāṃ – gy· tsa – ///
b3/// – śru tvā u dā ///
b4/// nā prā ṇa śa ta ///
b5/// yi ṣyā maḥ saṃ pra ///
b6/// yi tvā ye ṣāṃ śa –
b7/// [r]· ā dā pa yi ṣyā maḥ – ///

Transcription

a1/// – ///
a2/// ba(ly)s(a)
a3/// tattātathāgata prrajñā ///
a4/// meyosn1 tathāgatovi ///
a5(bi)śānu balysūñav(ūysānu)
a6/// sarvvayānīyā ///
a7(ysa)maśaṃdya balysa – ///
a8/// – parrīyīgye ///
a9/// hvei hastamä ay(smū)n2
b1/// – ///
b2/// – rāṃgy· tsa – ///
b3/// – śrutvā udā ///
b4/// prāṇa-śata ///
b5/// yiṣyāmaḥ saṃpra ///
b6/// yitvā yeṣāṃ śa(ta)
b7/// ādāpayiṣyāmaḥ – ///

Other

a2“... buddha(s) ...” (Skjærvø 2013)
a5“... of all the bodhi-seekers ...” (Skjærvø 2013)
a6“... belonging to all the yānas ...” (Skjærvø 2013)
a7“... on earth ... buddhas ...” (Skjærvø 2013)
a8“... pertaining to release ...” (Skjærvø 2013)
a9“... best mind ...” (Skjærvø 2013)

Commentary

Philological commentary

n1B.: meghos.
n2?

References

Edition

Skjærvø 2013

Translations

Skjærvø 2013: a2, a5, a6, a7, a8, a9

Bibliography

Skjærvø 2013

Skjærvø, Prods Oktor. 2013. “Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library.” International Dunhuang Project.