🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

Work in progress

IOL Khot 156/1

Known as:IOL Khot 156/1; H. 142 NS 81: KT V, p. 105 (205)
Cite this page as:"IOL Khot 156/1". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-iolkhot156_1 (accessed 18 May 2024).

Provenience

Collection:British Library (London)

Language and Script

Language:Khot.; Skt.

Transliteration

a1tti gya sta ba lysa u bo dhi sa tva ttyā nu ///
a2gya sta ba ysa tvā dā ra ñä hvā ndä || sa rya th· –
a3i tthi thaṃ sa • sū ra ṭa • sū ra ṭa • su tā –
a4mū rta ni • ā ra ṇi kā lā pa ṇi kā
a5dhā su ti • dha ra dha ra • dhi ri dhi ri • dh· r·
b1gī la gī la ·ī la – – – dha su dha su ///
b2re de ka ra ka ra • ki ri ki ri • ku ru • ku ru /// –
b3lu ke lā pa ṇi ke lā pa ṇi • ka rkā ri ka /// –
b4ri ki ri pi ḍhu si pi ḍhu si • dha su dha su ha – /// – – –
b5bha drrä mi stä ba lysū ña vū ysai sū rya – –

Transcription

a1tti gyasta balysa u bodhisatva ttyānu ///
a2gyasta ba«l»ysa tvā dārañä hvāndä
saryath(īva)
a3itthithaṃsasūraṭasūraṭasutā(sa)
a4mūrtaniāraṇi kālāpaṇi kā(-)-
a5-dhāsutidhara dharadhiri dhiridh(u)r(u)
b1gīla gīla (g)īla(paya) (•) dhasu dhasu ///
b2rede kara karakiri kirikurukuru /// (ke)--
b3-lu kelāpaṇi kelāpaṇikarkāri ka(-) /// (ki)--
b4-ri kiri piḍhusi piḍhusidhasu dhasu ha(su) ///
-bhadrrä
b5-bhadrrä mistä balysūñavūysai sūrya(candrä)

Other

a1... those lord buddhas and bodhisattvas ... to these ... (Skjærvø 2013)
a2... the lord buddhas spoke this dhāraṇī: ... (Skjærvø 2013)
b5... [Then] Samantabhadra, the great bodhi-seeker, [called] Sūryacandra ... (Skjærvø 2013)

Commentary

Philological commentary

2. Neb., p. 158. The same ms. as H. 142 NS 82 (next). Overlaps with SI P 3.
Fol. 3

References

Edition

Skjærvø 2013

Translations

Skjærvø 2013: a1, a2, b5

Bibliography

Skjærvø 2013

Skjærvø, Prods Oktor. 2013. “Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library.” International Dunhuang Project.