🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tsälpentär

Cite this page as:"tsälpentär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_tsälpentär (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“to pass away, be released, redeemed”
Word class:verb
Language:TB
Equivalent in TA:tsälpā-
Lexeme variants:tsälpentär; tsälpentr
 
Person:third
Number:plural
Tense/Mood:present
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:3
Valency:intransitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1tsalpemar
2
3tsälpitär, tsälpetärtsälpiyentär, tsälpentär

Lexeme family

Occurrences

tsälpentär

1THT 599 a3/// a3 (ono)lmi parra tsälpentär (ṣ) /// a4