Announcements

tmäk

Cite this page as:"tmäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tmäk_1 (accessed 20 Apr. 2024).
 
Meaning:“just”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:tmäk
 

Lexeme family

  • tmäk

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: just

Occurrences

tmäk

1A 6 a2pro(pmahu)a2rtmäk; musnāträ :
2A 7 a5tmäṣ pekant śla tuṅk yantärṣi(nāṃ) a5 (śo)mine tsarā eṃtsuräṣ tmäksäm yaṃtär wekat
3A 12 a4tmäkcem āyäntu
4A 12 b1tmäkcem āyäntu puskāsyo kaśal
5A 12 b6tmäksäm potäk pañwmāṃ śla śewiñlune lakeyäṣ kā(kä)(tkuräṣ)
6A 22 a1tmäkcami śāwaṃ kāswoneṃntu arä a2 – – – – – – – – – tke
7A 23 b3tmäkproṣluneyo ṣkārā musāt
8A 24 a5tmäkokät-tmāṃ klyokäśśāsäṣ śā(kya) a6
9A 25 a6täpreṃ wewñuräṣtmäksās t·aṃ – – b1
10A 35 b1tmäktām ñäkcyāṃ ///
11A 44 b6 b6 c kātse kälkāmäs tmäk///
12A 59 b1tmäkṣub2(rmaṣ) /// ñom tsānt-äṃ
13A 65 a5tmäkṣñi skeysā ; tmäk
14A 65 tmäk ṣñi skeysā ;tmäkālu ; tricäṃ lotkā
15A 66 a6kuyalte tiri tṣaṃtmäk
16A 67 b3räṣtmäkcami treyo mañis krorr
17A 69 b3tmäktu cesmi waste nab4(ṣt)
18A 77 a1mät netmäkoṅkaläm cami śolā pā
19A 77 b2tmäkbrahmadatte wäl ·itābhās ñemintu
20A 79 a1tmäkylār pācar seyacc oki
21A 153 b3tmäkputtiśparṣiṃ cämplune cam ṣūraṃ
22A 153 b5tmäkśärs
23A 179.c a4a4///(tmä)kśwe(ñc) /// a5///
24A 179.c a5/// a5/// (yā)muṣtmäkśweñc ॥ /// a6
25A 179.c a6/// a6/// (yāmu)ṣ«†ä»tmäkśweñc /// b1///
26A 179.e a1a1///tmäkśwe(ñc) /// a2///
27A 212 b2caṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasaśśitmäkmāk āṣāni ///
28A 212 b5 b5 /// tse śmäc tmäkyas cami kapśiññaṃ taryā
29A 232 a2was pe nuṃtmäk; yāmimäs :
30A 243 b2(pu)k maithunantwaṣ ;tmäkyok ñañ· rkunt ;
31A 247 a1t(mä)ky(o)k savāsa(ṃ) ; ñ(a)käṣt
32A 247 a4tmäkyok lukśanunt ; ṣoky=
33A 261 b7/// weṣ tutmäkṣñi tmäk ālu kāswone
34A 261 weṣ tu tmäk ṣñitmäkālu kāswone (käṃ)ṣ(lu)ne(yac) ///
35A 263 b4/// b4– – neyātmäkräddhiyo epreraṃ orto kälk«†ä»
36A 268 b7ppāṣāc pāṣṣ· – – – (we)wñuräṣtmäk– – kātku b8///
37A 273 a1(bodhisat)tu w(ir) mkälto puklākaṃtmäkteṣ sopisyo yetuñcäs parnoñcäa2(s) (tsarnā)
38A 295 b4tosäm praṣtäntwaṃtmäkmā – (ā)ṣānikāñ bodhisatvāñ
39A 299 b6 b6 /// ṣ wāwrus tmäksām tsopatsäṃ kāckeyo lakeyaṃ
40A 301 b2tmäkcem pyā – – – ntāñ
41A 315 and 316 a3a2 vipulāvakāś pākraṃ rarkunt asāna – kmuräṣ ñäkciṃ airāvaṃ (oṅkäl)m(e) śuṇḍaśśäl tāskmāṃ aṣuk wsā-yokāṃ poke rsoräṣ sopisyo yetu(nt) (prāru)a3yo āsānis añc tsitoräṣ tmäkaṣtāṅkopet ñä(kciṃ) (kärtkālaṃ) ywic
42A 336 b5kucyo ne wrasañtmäkneṣ (pättāñä)kte märkampalaṃ wsokone
43A 340 a5///(tmäk)(ce)m pretāñ ; litkoṣṣ
44A 340 b1 ///(t)m(äk); (ākā)ś lotäṅkāṣ :
45A 340 b7mäṃt netmäkyok ; mā nkatār
46A 341 a8tämnek tāmac we ;tmäksām ās tāk ek
47A 341 b5 ;(tmä)b6kentsāt poke :
48A 368 a2/// lyalypuss okoyā •tmäkneṣ«†ä» /// a3///
49A 375 b1āntaṃ we wälts aśnaṃtmäkśweñc-äṃ : 60 – – –
50A 383 b3l(ārj)uneṣi wäl nu camtmäkats lo – ///
51A 395 b3tmäk– – – b4 rapeyäntu yasi osānt
52A 396 a4/// ṣ •tmäkcem nmittājñe(ñ) /// a5
53A 429 b2b2/// sam citmäk/// b3/// s
54A 430 b4/// tām tuṅkiñluneyis mosaṃtmäktāma – /// b5
55A 430 b6/// b6/// k·tmäkpoṃtsāṃ kapśiñyaṃ tasmi su
56A 434 a3ne /// a3nāstmäkstrāyastriñś /// a4rtsyo
57A 444 a5a5/// pärsäṅk •tmäkmāc·i /// a6///
58A 449 a1a1/// ·trätmäkmāk /// a2///
59PK NS 1 a2tmäkṣñi tmäk āa3lu ;
60PK NS 1 tmäk ṣñitmäkāa3lu ; yśalmsaṃ tatträṅku
61THT 1143 a2/// a2/// paṣ-äṃtmäknande (ptā)ñkät – ///
62THT 1568 a1a1tmäkmāk ṣñi perāk pkolye
63THT 1593.a b3/// b3/// ॥tmäk– m l· ///
64THT 1972 a2/// a2/// –tmäkmya ṣiṃ – ///
65YQ II.2 a8 täpreṃ wewñuräṣ āṣānik metraktmäkptāñkät käṣyāp kapśiṃñäb1(ṣ) ///
66YQ II.4 b1caṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ wrasab1(śśi)(tmäk)(māk) (āṣānik) ///
67YQ II.4 b3 (äntā) (ne) (tsopa)tsäṃ krop wartsyaṃ lmont ptāñkät käṣṣinac kātse śmäc tmäkyas cami kapśiññaṃ taryāk b4 (wepi) (lakṣaṇäs) (lkātsi) (päskāyäs) (ku)s ne tom yasäṃ śāsträntwaṃ nṣā ākṣiññunt
68YQ II.13 a5äñcaṃ weṣ tutmäkṣñi tmäk ālu a6
69YQ II.13 weṣ tu tmäk ṣñitmäkālu a6(kāswone)
70YQ II.14 b4tmäksās tri wältseṃ ārkiśoṣṣaṃ
71YQ III.11 b4 śmeñc ats dakṣinakī tmäkkorpac yṣ-äm
72YQ III.12 a3tmäkcami yutkālune pākär tāk

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.