Announcements

naṣt

Cite this page as:"naṣt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_naṣt_1 (accessed 28 Feb. 2024).
 
Meaning:“shell”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:naṣt
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom naṣt
voc
acc naṣt
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: shell

Occurrences

naṣt

1A 9 b4mar slāb4kkärnaṣt; yaṃtrācāre :
2A 35 a4 (ñe)a4miṃtwis praṅk nāṃtsu naṣt///
3A 43 and 52 b4aś· /// /// kāccapeṃnaṣtkākmuräṣ
4A 65 b1kāsu pācar mā āṣāṃnaṣt kärpiṃ wlalune ālu källātsi
5A 66 a1/// (sne) (nā)kämnaṣt
6A 69 b3tmäk tu cesmi wastenab4(ṣt)///
7A 70 b4kärparäṃ ; mā pältskālnaṣt:
8A 76 and 83 b1tu yneś mā pälkona(ṣt)///
9A 76 and 83 b2lkonaṣt
10A 92 b210σ /// (ā)tyāsā lmonaṣt:
11A 92 b3tu ; ṣñi pratimäṣnaṣt:
12A 97 b5 11σ /// lont ; śemäl caṣ ; mā āṣāṃnaṣt; mīyässi :
13A 97 b6nu ; mā =ṣāṃnaṣ(t) (:)
14A 108 a414σ ///naṣt:
15A 109 a2 sne kärye lmo ; ṣtām posaṃ naṣt; kaksu a3
16A 111 b2– mäskatār mā āṣāṃnaṣttāṃ wle(s) b3(wlessi)
17A 121 a6tu mā a6///naṣtkupre ne – – ṣ·
18A 135 b2b2/// l lmonaṣt/// b3/// (trä)ṅkäṣ
19A 169 b3• ote täpreṃ parnonaṣtśākkiśśi nātäk (॥) ///
20A 177 b2/// yā tāsk(m)āṃ ·ñ··ly··uneyaśśälnaṣtṣñikek pracar /// b3
21A 188 b2/// b2ntaṃ napeṃnaṣtmänt pat nu taṃ
22A 243 a1 maitträyo spänto ; tsmont krant wramyo naṣt;
23A 243 a3– – särki ; kälpāmnaṣt:
24A 244 a1klyomnaṣt
25A 245 b2b2/// ālu kāswaṃnaṣtsne b3/// sälpe
26A 245 b4b4/// nervānac ytārnaṣtwināsam c·
27A 246 a3/// wlesant ; ā – – sant ; yātässi naṣt; lyutār memaṣ ;
28A 247 b1 – kratsuneyo ; wawru ṣñ(i) āñcäm«†ä» ; pñi ñare puk ; wawīku naṣt; sne träṅklune ;
29A 248 a2śpālme(ṃ) lkā a2naṣt;
30A 248 b1cacpu ñom klyumnaṣt;
31A 248 b4lyutār memaṣ ; pañitswāt(s)(na)ṣt;
32A 249 a4 – – – – – ; ñäktas napeṃśśi ; pākär ypant naṣt;
33A 249 b2b2 – – – – – ; lukśone ypant naṣt;
34A 249 b4pukis tu ; käṣṣinaṣtnātäk ;
35A 269 and 290 a7(kärkṣi)nāsyo tu ; śāwaṃnyonaṣt; kakärku :
36A 269 and 290 (wäknā) (ñi) ; (tsälpāl)(naṣt) (:)
37A 296 a4a4lo ytsi pälkonaṣtcwäṣ śralune ṣokyo ///
38A 313 b1 ṣom kṣaṃ mā nu ; cesmi tärkā(l) ; (tsälpālune) b1 naṣt:
39A 342 a4kāswoneyis ; śmoññenaṣt;
40A 346 b3yātälwātsnaṣtaub4rabhri
41A 355 a3tu ñi maṅkalnaṣt; ṣak atsek nasäl
42A 373 a7a7/// sem wastenaṣtpukis pä /// a8
43A 387 a1udgṛhituṃ • mā cämpälnaṣtpärkluneyäntwāśśi ākā kumnässi •
44A 429 a3tā pat ysi onusnaṣttā /// a4///
45THT 1473 a3eṃtsṣant tsopats nā māṃnaṣt– /// b1///
46THT 1473 b2/// tw· ṣäk lponaṣt: śt·a rk·a ///
47THT 2106 b3b3/// – ākälṣälnaṣt॥ aś·a – ///
48YQ I.2 a810σ /// ñinaṣt:
49YQ I.4 b4(w)äṣpā nu ṣālypunaṣt kus ne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli ṣolāb5(raṃ) ///
50YQ I.5 a7– hai tālo kuciṃnaṣtaśśi talke māṃñe
51YQ I.5 a8 (ma)dhyadeśaṣi tāt sne parnäkk atsnaṣt
52YQ I.5 b1(mā) (k)āswone ; kaklyuṣunaṣt;
53YQ I.10 a8bādhari mar klopasunaṣt
54YQ I.10 b3 (späntā)l nasäl naṣt
55YQ II.6 a5 (kuc) (käly)my aśś(i) ; ytsy onu naṣt;

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.