CEToM | tāk

tāk

Cite this page as:"tāk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tāk&outputformat=print (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tāk
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1tākātākmäs
2tākaṣt
3tāk, tāka-ñi, tāka-ṃ, tāka-mtākar, tākar-äṃ, tākar-ämtākenes

Lexeme family

Occurrences

tāk

1A 7 a6klār-äṃ (śo)a6(miṃ) śkaṃtāktäm pälkoräṣ pekant wiyo
2A 7 b5; (saṃ) b5imetāk: tämne-k āy śwāl
3A 7 b6kratswsaṃ ; ñi tuṅktāk; (tä) (mne-k)
4A 8 a2amokaṃ o(pä)a2śśune nṣac laläkṣutākkyal näṣ penu
5A 8 b5śoṣi kākropu(ṣ) (träṅki)b5ñc kustākklopasu nāṃtsu yaṃtrācāre träṅkäṣ
6A 9 a3a3hai wäṣpā kāryaptāktmäṣ yaṃtrācāre käṣṣi
7A 9 b1yneś pe(kant) b1(käṣṣi)tāktämyo cem pukā-k tsārtar
8A 12 b2säm tām praṣtaṃ pälkāltā(k)b3mäṃt ne
9A 25 b2ñäkci rape ; kly(o)ṣlyitāk; tsāksānt ñäkcyāñ ;
10A 25 b3– – ; kly(o)ṣly(i)tāk; – se
11A 31 a1a1tsälp mātār sāmudraṃtāk /// (śrā)a2vastyaṃ śriṣṭhi
12A 31 a2(śrā)a2vastyaṃ śriṣṭhi : śrivṛddhitāk/// a3yo mar
13A 59 a2 11σ /// …mtāk: märkampalṣāṃ ; ytāraṃ
14A 63 b1(o)ki tsopats kär-paräṃ pākärtāktmäṣ säm rupyāvate
15A 63 b6 ; sne wrasketāk; säm ype skam
16A 63 b6ontaṃ tmaṃ ; kälpāltāk: – – – – – –
17A 65 b6cam b6(m) (neṣā) (tāppu)(tāk)(tämyo) (tsmāraṃ) (t)āppus sām
18A 67 a3wram yāmäṣt ṣñi kaknutākte caṃ tñi saräs
19A 68 a3/// (ñä)a3ktaśśi okāk yarkātāksruñcaññenaṃsuk
20A 69 a5puttiśparäṃṣi śäktālyi santānaṃ pākärtākśla a6/// yātal··
21A 69 b11 ॥ kus weñlunetākmät n(e) ptā b2
22A 77 a3a3/// (bodhi)satvāṃ pāllunetākmä(nt) pat nu wlāñkät
23A 80 b5plāksāt waṣtäṣ läc aśitāksām nu tatmur(ä)ṣṣ aci
24A 81 b5wlalune ; pärkñäm tāk; tāṣ riyaṃ :
25A 97 a4nuna-k riṣakune cärk wältākdaśāra a5///
26A 97 a5/// (rā)vaṇeṃśäl tsopatsi wactāksne yärm rākṣsās kāko
27A 102 a1a1/// tāktñi ñukaṃ tuṅk :
28A 110 b6lānt ālakäñcaṃ (yäsluntäṣ) (pra)b6(ski)(tāk)/// (ypeṣinäṣ) (wra)saśśi konaṃ
29A 118 a2nīpura – – – – horapāde ñomtākhorapādes se gorapāde
30A 118 b2lānt lumbiniy b2///tāk– – – – – – – – – – tāk mahāmāyā ñom
31A 118 b2b2/// tāk – – – – – – – – – –tākmahāmāyā ñom tāka-ṃ
32A 119 b5b510σ /// nttākriṣakm – –
33A 120 b1ś ś·tākbhādrā penu ṣñi
34A 128 and 130 a6nuna-k mahādeve ñomā wältāktäpren-äk /// b1waṣtäṣ
35A 128 and 130 b1penu tämne-k ñomā wältākokāk ṣi /// (ño)b2
36A 129 b1 oki täm saṃtākpaṃ kuc ne tä(m)
37A 221 b1ṣurma(ṣ) ; aṅgade ;tākprattika;pätt(āñ)kät (:) /// 14σ
38A 222 b7b7(plyockä)s«†ä» ; ko(c)(tāk)käṣṣi : 100-10-2 ajātaśat;ru
39A 230 a1a1(ṣokyo) (nu) (mā)sk(i)tākpaṃ kāvviṣi re(twe) ///
40A 254 a2wrasas mroskäṣlis mos(aṃ) – – – –(tāk)k(e)tuma(ti) r(i) waṣtu ṣontañ
41A 278 a8puk sām wartsi kātkmāṃntāktmäṣ ptāñkät käṣṣi
42A 312 b7ñäkci oki ; ciñcritāk: 1 mār-ñkät täm
43A 315 and 316 a3śtwar kotkumiṃ kolä(m) (pākär)(tā)a4ktām kolmaṃ ywārśka
44A 315 and 316 a4lekac vaiḍuriṣi āsāṃ pākä(r)(tāk)cam āsānis mrācaṃ śkaṃ
45A 315 and 316 a5– – – (ka)knus oppal pākä(r)(tāk)(te)a6mi oplis kesāraṃ śkaṃ
46A 315 and 316 a7śkaṃ (ñä)ktaśśi pättāñkät pākärt(āk)(täm) (nu) (mänt-wäknā) (॥)
47A 315 and 316 b6/// b6ts pälkāltāktiri nu täṣ
48A 315 and 316 b7lmo pukäṣ tpär pälkāltāktäm nu mänt wä(knā)
49A 317 a4perāk ylār pācarr okitākpuk /// a5
50A 333 a6pāṣant tanne wkänyo wewñutāk/// a7/// ·t·r
51A 335 a1a1yac ñāstāktämyo täm kakäl wraṣe
52A 336 a1a1/// mtākwkäṃ pe pāpṣuneyo
53A 336 a6märkampal ; säm sutärtāk: späntālune ; śtwar
54A 336 a8märkampal ā(kṣ)iññ(ā) {m/s}äm sūtärtākkuc ne śikṣāpatäṃntwāśśi putkālu
55A 336 a9yāmsäm abhidharmatāk• ॥ kupre pat
56A 336 b1b1/// ·sutärṣi (piṭa)kt(ā)kkuc ne ṣāmnās a(ś)ś(ā)s
57A 336 b2(na)penäśśi ākṣiññā säm abhidharm-piṭaktākku /// b3
58A 336 b6/// nt«†ä» säm winayapiṭaktākkucyo n(e)
59A 340 b3tmā-k ; pākärtā(k)(tsopa)ts ; kapśño empele
60A 341 a8; tm-äk sām āstākek «:» śwātsy o(sāt)
61A 383 a3tṣäṣ waractākkar kuś lānt ype
62A 438 b3/// b3/// pākrätāktmäṣ rāṣtra ///
63A 443 a4/// su camaṃ wsoktāktaṃne /// a5///
64A 453 a5a5/// sañyā tmäṣtākpratyanubh· /// b1
65THT 1141 b2b2/// (ākṣi)ññutākāṣānik b3/// wärpnānträ
66THT 1382.b b2/// b2/// rkotākaprati tu l·aṃ
67THT 1487 a4a4/// āttāy ñomtāks(num) /// b1///
68THT 1487 b4ño(m) /// b4///(tā)ktṣaṃ ratnārjuṃ ñom :
69THT 1593.b b2/// ts klyo miṃtāk: ·y· /// b3
70THT 1968 b4/// ·t· ·ā ·pāṃtāk /// b5///
71THT 2059 a2a2/// – wältākk·o /// b1///
72THT 3030 b5śrä /// b5///tāk– – ·ā ///
73YQ I.2 b4praṣtan-äb4(k) /// brāmnāsäṣ lyutārtākkuyalyte kus ne tom
74YQ I.9 b3tsärkaśśäl ; ywār klyoṣältāk: 1 gautam koträṣ
75YQ II.14 b4weṣ yok śkaṃ pākärtāktm-äk sās tri
76YQ II.15 a4/// · t(ā)skmāṃ lkātsitākṣokyo nu ṣāmañi weṣaśśäl
77YQ III.1 b6(ptā)ñkät käṣyāp tskunteṃ mācartākskamat śäk ṣäk
78YQ III.12 a3tm-äk cami yutkālune pākärtākkrämpont pältsäkyo āa4(ṣānikāṃ)

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tāk&outputformat=print
Output automatically generated on Mon, 2024-05-27, 09:03:32 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-05-19, 22:38:53 (CEST), by Automatic conversion. Version 23.
Page created on Tue, 2023-07-11, 00:37:53 (CEST), by Automatic conversion.