CEToM | penu

penu

Cite this page as:"penu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_penu&outputformat=print (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “also, even”; “even though, however”
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TA
Lexeme variants:penu; penū
 

Lexeme family

Occurrences

penū

1A 276 a6tämne pyāmäs ; yaspenū: 1 ॥ lāntsañ
2A 341 b1mäccāk ; eṣt ālupenū: wlo(s) /// 14σ

penu

1A 4 b2 (॥) b2(kärṣto)spenu; kākos penu ;
2A 4 b2(kärṣto)s penu ; kākospenu; krośavati : tsru
3A 5 a2tsmār nāṃtsutāṣpenu(wra)a3som arämpātyo kaknu lkātsi
4A 7 b3īme yāmu wäṣpā(pe)b4nuāñcäm naṣ
5A 8 a2tāk kyal näṣpenucami ṣñi amok lkātsi
6A 9 a2: 1 ॥ wrasañpenucam peke pälkoräṣ yneś
7A 9 a5nātkis kärsor tāṣ wälpenuperāk āmāśās cam wram
8A 9 b6taṃne wkänyo orṣi pekeṣipenuarämpāt wrasaśśi tuṅ= kāpñune
9A 10 a2a2cämpäṣ : wärṣaltsunepe(nu)(wrasa)śśi knānmuneyäṣ wärcetswātsuneyā kāripac
10A 11 b1 atsamoktsepenuknānmuneyäṣ wärcetswātsu(ne)b2
11A 11 b5ṣñi āyäntu (pkä)b5nt pkäntpenukākloñcäs kälpāmār cesäm näṣ
12A 12 a5; kärwaṃsaṃ : kupāräṣpenulcär ; sälmāṃn oki
13A 12 b2puskāsyo kaśal mälkā(nt) (tri)b2tp(enu)(ce)sm-äk āyäntu śwāl ysār
14A 14 a2lāñcsā pärtsi yāteñc penulyäksā kärnātsi yāteñc (ku)a3(c)
15A 15 b1akäṃtsune kropñātśilpavāṃpenutsärk rape yāmluneyo wrasa
16A 15 b3niṣpal kropñātprajñavāṃpenuśāwes śāwes dhanis śriṣṭhis
17A 16 a1ne suk : skenmāṃpenu; kāwälte ; knānmāṃ
18A 17 a2näṣ ṣem tām praṣtpenunäṣ pñiṣiṃ tampeyo puk
19A 17 a3ske lāntune eṃtse tāpärkpenupñiṣinās tampeyäntuyo waśirṣi(ṃ) (ā)a4(sā)nā
20A 18 b6tricäṃ gaṇitasthānaṃ yeṣ tmäṣpenu
21A 19 b4(śā)b4kyamuni ñäktaśśi ptāñkät campenusärkaṣi wraṣäl yowäs ṣolāraṃ
22A 21 a3wäl nasäl ṣeṣ näṣpenutu penu cami spaktānikāñ
23A 21 a3ṣeṣ näṣ penu tupenucami spaktānikāñ nas(lye) a4
24A 36 a6lālotku ptāñ(kät) /// (winā)a6smāṃpenulukśanunt co(k…) /// b1
25A 43 and 52 a5skeyasyo ; puk bhūtāa5ñpe;nurināmāṃ ; tām cindāma;ṇi
26A 43 and 52 a6/// (pra)ṣtaṃ tāṣ yas(penu)(ri)nāc«a/ä»r näṣ parmā tām
27A 51 b6lutkäṣṣ-äṃ : tmäṣ krāṃpenusäknāmāṃ lo ā… ///
28A 54 a38 a3ārmäntu penuśaṅkh gorocanäṣṣ aci
29A 56 b5kaś tāluneyo mācri klopyopenusne klopp oki sne
30A 58 a2kāpñune pākäa2(r) (yāmuṣ) ///penulāñcäs mäśkitāśśi potluneyntu āsuk
31A 59 b1ptsäk ypā ; penu; wāsklune ypāt ;
32A 60 a3/// (plya)sk(e)nāśśi okoyā naivasaṃjñānaṃpenutatmuṣ tākeñc tman-äk cesmi
33A 61 b3 kosam : penuśwām ; b4
34A 61 b6märkampalā lāntune wleṣit näṣpenuyleṃ kropac kātse kälkorä (ṣ)
35A 64 a5kotnaṣ āknats : śāmāṃpenu; walu säm ;
36A 64 b5śkaṃṣäññā-k wlalunepenutri wäknā mäskatär
37A 64 b6yarāssinaṃpenuśol ; nu (täṣ)
38A 65 a1; niṣpalntu ; tākeñcpenu; nutont śol ;
39A 65 a2(nāṃtsu) ; (wrasaśśi) (ā,lak)(pe)nu; śol ṣtmässi ṣurm
40A 65 a31 a3(skāyluneyo) (wlalune)penutri wäknā mäskatär
41A 65 a4trit a4(penu)(āmpine) (ske)ysā wälläṣtär täm
42A 66 b1b1/// (tä)my(o) ñukp(e)nusvayamparaṃ tsälporäṣ ṣñi mänwā
43A 67 b6lkām kälpo puttiśparäṃ näṣpenuopyāc klitār täpreṃ wewñuräṣ
44A 70 a3kaś wālyi • penua4/// ·yn·
45A 70 b1b110σ /// (mā)(penu)(tu) (sewā)saśśäl wärtac kälkāluneyā
46A 71 b1toyo ; śla tiripenu: lāñciṃ watku ;
47A 74 b1nu b1///penupācar mācräṣ pkänt ·m·m·
48A 76 and 83 a1 ; /// kaśśipenu; śol kulypam ;
49A 76 and 83 a4/// /// santpenu; lāñcināñ a5
50A 77 a3kanwenā lyämsämpenutemi lāntse a4///
51A 78 a2nu· kā – – – ṣyakpenusāmudraṃ tom wramäṃ pukā-k
52A 79 a3bodhisattu āriñc wākṣantāṃ koṣäntāṃpenuṣñi yäslunt tso a4
53A 79 a6ne näṣ lmeṃ olāpenucaṣ krañcäṃ wrasomäntā kāswoneyo
54A 80 a6a6/// yāmṣā tāpärkpenukṣā – – – – – – – – – b1///
55A 84 a6a6/// cki ñipenuwaṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt ///
56A 84 b5/// lkātsune arässi penuā /// b6
57A 90 a1a1/// kte ākläṣlyepenu– – – – – – grāmajanäṣṣ a a2
58A 93 a3käṣyāp ; watkurā wkäṃpenu; wärpo ṣā a4
59A 93 b3b3/// wikāsam sämpenuempelune naṣ-ñi kucyo
60A 96 a4tämyo a4/// tupenucam yokat ptsok caṣ
61A 96 b6/// plāc·āssi – – – – –penukakmu tāṣ
62A 99 b5ats b5/// täṣpenugārge riṣakyāp śāstraṃ wewñu
63A 100 a3a3/// ñ ṣolyākāñpenu: camā-k särki ārśo-k
64A 101 a3wärt wṣeññe eṃtsāt camipenua4/// (i)ksvākuñ lāṃś
65A 103 b2b2/// praṣt ymatupenusne praṣt śol nkäṣ
66A 105 b2/// b2/// pkäntpenu– – – – – – – b3/// l·
67A 107 a4a4/// tupenuklyomiṃ nandes pācräśśi pukis
68A 109 a3swāraṃ waśeṃ : penulkāt ; tuṅk arṣäntā
69A 110 b2/// marmas tsitā-ṃ sarkāpenusām ñä- b3-(kci)
70A 110 b4wyāses tsab4(ränyo) /// (ylā)rpenusäm riṣak ṣeṣ marmas
71A 111 b3/// – cwā penulek kälk ṣät akmalyo
72A 111 b4rāpäkk ats b4///penulānt praskañi śpālmeṃ klaṅkā
73A 115 b6aci päñ känt mäśkitāñpenu///
74A 117 b3yarāssinaṃräskärpenu; sāṃtäk tāṣ ;
75A 120 b1tākbhādrāpenuṣñi yāmlu b2///
76A 120 b5mäśkit kärsnālyī tām praṣtpenusundari nandes pāpṣune markäs
77A 120 b6pälkāc ṣāmnāñ tām praṣtpenu
78A 125 and THT 1425.e and A 117 b3yarāssinaṃräskärpenusāṃtäk tāṣ wraskentu nu
79A 128 and 130 b1brahma /// cami sepenutämne-k ñomā wäl tāk
80A 137 b2sätkseñc-äṃ : sne ākpenuk· /// b3///
81A 139 b3/// b3/// mpenuṣñi āñcä /// b4
82A 152 b4empeleṃ klop wärpnātär camipenutsär tmäṃsam(ā)ṃ /// b5
83A 154 b3 napeṃ ; penuśāt ; ///
84A 154 b6wkänyo śolis · empenuśwāt(s)i ///
85A 155 b6/// ·āṣ känt (pu)klāpenuśoṣ ārts (k)oṃ nu
86A 156 b2yetu pracar ṣeṣ sämp(e)nueṅkalsu wrasom ṣ· ///
87A 178 b2ypeñctpär wākmtsaṃpenuṣ·ā /// b3///
88A 179 a1a1///p(e)nuakmal präskāll anäṣ (krā)ṣiññäl
89A 180 a4/// ypic nasäl penuwakal : pri ///
90A 212 a5/// ṣ ; tämpenu; – – – kṣānti
91A 214 b1– – knumināṃ wärce praṣtpenu kaś toräṣ
92A 214 b4saṃsāräṣ : lok kātsepenu; ṣakk ats klo
93A 220 a414σ /// : penuwso;miṃ ārṣal ;
94A 222 b3säm ; śāris seyā;ślakpenu: 100-9 mau(dgalyāyaṃ,nā) (pe)
95A 222 b3; āltsāt-äṃ : käṣṣīpenu; pättāṃñkät ; tri
96A 224 b4m· /// b4///p(e)nukleśāsyo wāwluṣ sant· ///
97A 226 a5sne ; plāpe(nu) (:) a6śātoneṣiṃ ;
98A 226 b2tām praṣtaṃ : cempenu; lyut(ār) (memaṣ) ;
99A 227-228 a5ca – a5mipe;nutāṣ plāc ; ṣotre
100A 229 b412σ /// : kupprepenucem ; praṣtā särki
101A 234 a1a1/// kuṣpenuklopaṣi yantraṃ /// a2
102A 236 b6śāsträ naṣ kanaṃ penu– – – – r·e ṣñi käntwaṣi
103A 249 a1a1nāsam : neñcpenukoṃ mañ ; ñäkcyāñ
104A 255 a2(ñomā) (ptāñ)kät ṣ(e)ṣ sämpenukāruṇik tmāṃ-ṣäk-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāt
105A 255 a3ñomā ptāñkät ṣeṣ sämpea4(nu)(käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyi puttiśparäṃ
106A 255 a5ñomā ptāñkät ṣeṣ sämpenukāsu kälko tmāṃ-puklyi puttiśparäṃ
107A 255 a7ñoa7(mā) (ptañkät) ṣeṣ sämpenupuk knāṃnmāṃ okät-wälts-puklyi puttiśparäṃ
108A 255 a8ñomā ptāñkät ṣeṣ sämpenuāṣānik ṣäk-walts-puklyi puttiśparäṃ kälpāt
109A 255 b1ñomā ptañkät ṣeṣ sämpenukāruṇik taryāk-päñ-pi-pu(k)ly(i) b2(puttiśparäṃ)
110A 255 b2ksaluneyaṃ kälktupenutāpärk okät-tmāṃ puklā wrab3(saśśi)
111A 256 b3weyeṃ wram akmalṣiṃ yerpeyaṃpenucaṣi metrak ptāññäkte neṣ
112A 265 b6ākāl yatärkulyipenusäṃ cami śäṃ
113A 266 b7/// b7ñc waspenucwāk särki pont waṣtäṣ
114A 269 and 290 a4a4kärkṣināñ : yaspenutsa(lpoṣ) ; (pu)k kä(r)k(ṣi)n(āsä)ṣ«†ä»
115A 269 and 290 a5kāswac (su)k(a)c : näṣp(e)nukalk(am) ; /// a6
116A 269 and 290 b7pkänt ja(napadacāri) (lworäṣ) mättakpenup(tāñkät) (käṣṣi) /// (ā)b8p(ṣ)ātrikās
117A 269 and 290 b8śaś(mu)räṣ (wāskās) (yāmtsāt-äm) (ā)rśopenusenā(yanagrām) (ṣukṣaṃ) ///
118A 274 b7śla āñcālyī : yaspenucaṣ ykoṃ o b8
119A 275 a4/// ṣ kupre ālupenusäs mokone kumnä… a5
120A 275 b51 ॥ tmäṣ sārathipenuträṅktsi b6/// kälym·
121A 287 and 259 b1; (paryāri) (:) (ñi)(penu)tāpärk ; pākraśi yalyi
122A 287 and 259 b6(lāñc)äs ārkiśoṣi(s) (lotksā) (nākāñ)(penu)(asurāñ) (yakṣāñ) (kumpāntāñ) (kinna)riñ
123A 287 and 259 b6(yakṣāñ) (kumpāntāñ) (kinna)riñ gandharviñpenuṣñi ṣñi wartsi-kropaśśäl ptāñkät
124A 287 and 259 b7ptāñkät käṣyāp (w)äb7(rṣṣälyo) (oktmāṃ)(penu)(śtwar) (wälts) (ñemiṣi)nās ri(saṃ)
125A 288 b3purṇa(ke) (trä)ṅkäṣ ceṣpenuñäkciñi lāñś wasā-k särki
126A 288 b7(wiki) (pukly)i kurosāṃ kapśiññopenutāpärk oṅkraci wākmatsäṃ (bram)
127A 289 b1/// · kä(l)k«†ä» tmaṃpenubādhariṃ brāmnäb2(ṣṣ) (aci) ///
128A 289 b8tsopatsi o(pṣlyā) (tṣäṣṣ) (a)cipenuokāk (w)älts pu (klākā)
129A 292 b4säs pukis : knitä(r-ñi)(pe);(nu)(kapśa);(ñi) (tanne-wkän);(yo) ///
130A 295 a6(säm) (nape)näṣ lyutārpenuknānmune yātluneyo kaknu mäskatär
131A 297 a7cakkravarttis lānt källāṣ cempenubodhisatvāp waṣtäṣ läñclune kakl·
132A 300 a1āly· k träṅkiñc wasp«a/e»nuśākyamu – – – – – – – mäs yäslyi
133A 303 a8pessāl ṣetsyāṃ tuṅk penupoñś kälpimträ b1///
134A 307 a6rapurñeyäṣ māntluneyäṣ keṃ-pälkuneyäṣ närkāṣlunepenupäñ ṣurmantyo kaknu ṣeṣ
135A 311 b5śalpanträ : 8 tupenuneṣā ; putti«ṣpa»rṣinä –
136A 312 a5ñäktaśśi pättāññäktes (prātihāri)a5lokpenuypeyätwäṣ ymār sne ske
137A 312 b1wram lkātsikāmadhātuṣiñipenuśtwar lāṃś wlāñkät suyāmeṃ
138A 312 b3yeñc śaci rāmbhānäṣṣ acipenukorisyo ñäkcyāṃñ aptsaräntu kräntsonās
139A 314 a5; ña(reṣiñi) (:) penukälk ; śtwar kälyme
140A 314 a5śtwar kälyme ; penucem ; aci yeñc
141A 314 b5pākär tākar : cesmipenupuk okät tmāṃ āṣānikāś(ś)i
142A 314 b7(pākär) (tāka)r : cempenutä(mn)e(-k) wkäṃnyo swāñcenās tarkar
143A 314 b7wkäṃnyo swāñcenās tarkar cesmipenuswañcenāśśi ākā okāk lakṣaṇäsyo
144A 315 and 316 b8(ṣäptu)b8k ṣäk pi kursärwāyopenuakaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñi ñäktañ tpär mä(skanträ)
145A 318 and 319 a2/// a2ceṣpenuṣome kropa-krop ñäktaññ oki
146A 318 and 319 b5…ñcä(ṃ)n okitoṣpenutri lāntsañ (tri-)w(ä)knā ñäkteñ(ñ)ā(ñ)
147A 321 a3/// a3/// ·ṣ·penuśäk okät pi nākmaṃtyo
148A 321 b8kä – – – s mosaṃpenutāṣ parnontsāṃ puttiśparṣā«ṃ» k(apśañi)
149A 325 a4– /// a4///penu siṃseñc – – s
150A 329 a2/// śāsnis kāryap wkäṃpenu/// a3/// wkänyo
151A 333 b7/// b7/// rwāpenutāmāṣṣ orto ///
152A 336 a1wkäṃ pe pāpṣuneyo knānmunepenusūtraṃ /// a2///
153A 337 a1ntāñ ṣeñc tämne-k näṣpenutāṣ praṣtaṃ – – – – ··une
154A 338 b6 ñomā kenäl penuk· /// b7///
155A 353 a4wkänyo kus· – – – – ālakpenumärkampalis tāskmāṃ märkampal tmāṃ
156A 359 a6te । antarābha –penu naśś ·(t)ñ(i) ।
157A 360 a11s·· /// a11///penunäṣ । 5 10-5
158A 379 a5a5; – mpenupälkāt : säṣ·· wraso(m)
159A 397 b7– – – – – – – – tse n-äṃ campenu/// b8/// ṣñi
160A 398 b5träṅkäṣ /// b5///penuṣāmaṃ bra(m)n(ä)ṣ kuc ne
161A 413 a2a2/// (tso)pats tampeñpenuñäkci /// a3///
162A 431 a2tsātsäwṣuräṣ«†ä» riyac kälk sāmpenu/// a3/// slune
163A 436 a4/// a4/// kalpaśśipenu– – l· – – – – – – – – praṣtaṃ
164A 440 b6/// āñmā risānt penuel ///
165A 450 a2a2/// ṣ«†ä» tmaṃpenuaslunt pre /// a3
166A 463 a2s· māyikā – – – – ṣipenu॥ vainayi /// a3
167THT 1380.m a2/// a2/// śśipenuwa /// a3///
168THT 1418.f a3a3/// – śaṃpenucai jayant – ///
169THT 1418.k a1a1śpenu– /// a2swone
170THT 1979 a3/// – cyeṣ tmaṃpenu/// a4/// – – –
171YQ I.1 a4purṇake träṅkäṣ ceṣpenuñäkciñi a5(lāñś) (wasā-k)
172YQ I.1 b2/// ·(i) (kurosāṃ) (kapśiñño)penutāpärk oṅkraci wākmatsäṃ
173YQ I.3 b1mosaṃ täṣ säs mkältopenupu b2///
174YQ I.3 b4: 1 ॥ tṣaṃpenupälkāṃt ā… b5
175YQ I.4 b2koṃñkät wmāluneyaṃ yäṣ waspenuṣñi ṣñi wṣeṃñesac lo
176YQ I.8 a3 mrāc knānaṣ penumrācis klālune knānaṣ a4
177YQ I.8 a8/// knānaṣ ; mrācäṣpenu; letlune : 1
178YQ II.1 b4(taṃne) (wäknumināṃ) (wärce) (praṣt)(penu)(mā) kaś toräṣ :
179YQ II.1 b7(saṃsāräṣ) (:) (lok) (kātse)p(e)nu; ṣakkats klopäṣ ;
180YQ II.1 b7: 1 ॥ näṣpenub8/// (ykoṃ) (oṣeñi)
181YQ II.4 a4/// (ṣ) ; (täm)(penu); (p)yāmā-m kṣānti :
182YQ II.5 a7ne säm yasäṃ caṣpenupärklune a8 (•)
183YQ II.5 b4kupre ne sämpenusne täṅklune wätkālts wätkāṣṣ-äm
184YQ II.6 b1yarāssinaṃaryupenu; wärpāträ ; b2
185YQ II.6 b2ats kumnäṣ : aryupenu; kapśañi ; pāṣtäb3(r)
186YQ II.7 a2wältsantuyo a2/// (lä)ntäsmāṃpenukäntantuyo wrasañ pācar mācräa3(ṣ)
187YQ II.7 b8– ; ytār ymāṃpenu; kuc ne tu
188YQ II.8 b5suyāne träṅkäṣ ceṣpenumadhyadeśṣiñi wrasañ b6(rkär) ///
189YQ II.14 a2pukis ārtunt wkäṃ näṣpenueṃa3(tsäsmār) /// (klyom) ñ(i)
190YQ III.2 b2śākkeśśi nātäk śuddhodaṃ wälpenucab3(ṣ) /// (märka)mpal päklyoṣäs
191YQ III.5 a3kaa3(r) /// (träṅ)käṣ ñukpenuyaśodharā lāṃtse ākṣiññam klyomänt
192YQ III.5 a4/// (wāskā)ñc träṅkäṣ ñukpenuptāñkät käṣyāp korpac kalkam
193YQ III.6 b7caṃ kab7(nak) /// (pi)ssaṅkpenuyärkā yāmu tāś-śi
194YQ III.7 b3pissaṅkac esmāṃ tñi näṣpenuyärkā yāmu tām pissaṅk
195YQ III.7 b3yärkā yāmu tām pissaṅkpeb4(nu)/// l nāṃtsus ākärnunt
196YQ III.8 a1(pyāṣtṣā)a1(t) /// (nä)ṣpenuānant gautamṣiṃ lāṃtse lyutār
197YQ III.8 b1ñemi pissaṅkib1(s) /// p(i)ssaṅkpenuṣpät toṣ ānand
198YQ N.1 b7cesmi waṣtwāṣiṃ yātlune śwātsipen(u)/// b8/// swe
199YQ N.4 b4āmānuṣāñ mäskaṃtär pe(nu)/// b5/// ṣ

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_penu&outputformat=print
Output automatically generated on Tue, 2024-06-18, 07:58:02 (CEST).
Page last edited on Tue, 2024-06-11, 17:17:21 (CEST), by Automatic conversion. Version 18.
Page created on Fri, 2023-11-24, 16:23:17 (CET), by Automatic conversion.