CEToM | pākär

pākär

Cite this page as:"pākär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pākär&outputformat=print (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “evident, clear, obvious”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:pākri
Lexeme variants:pākär; pākrä
 

Lexeme family

Occurrences

pākär

1A 2 a5kalpavṛkṣänt(u) a5 (na)känt-äm kappāñ pākär tākar-äm sne wāwleṣu sne
2A 2 a6wlesaṃtyo psäl(aśśäl) a6 (ṣyak) (pākä)r (t)āka-m cami ālāsuneyis nu
3A 6 b2; (nä)ṣ yärkässi ; pākär lmos : āriñcṣinäṃ ;
4A 9 b3kärṣnātsi päknāṣāt (tmä)b3 pekant pākär lantu yaṃtrācāreṃ käṣṣinac träṅkäṣ
5A 24 a3·i wlyepe lālaṃṣke – – (pā)kär tākar-äṃ täm pälkoräṣ bṛhadyutis
6A 25 a6– – – – – – – – – (ā)rkiśo(ṣ)i(s) s(e)m (wa)ste pākär tāt täpreṃ wewñuräṣ tm-äk
7A 58 a1: bhādrānaṃ tuṅk kāpñune pākäa2(r) (yāmuṣ) /// penu lāñcäs
8A 60 a1/// (omäs)k(e)ṃ arämpātṣi peke pākär yāmäṣ cam-äk cam-äk wlaluneṣi
9A 63 a1(kā)swac cam ; yāmär pākär ; oṅk ñomyo :
10A 63 a6· w(a)wiwār ; rotkar pākär ; pāśinās : 1
11A 63 b1(riyann) (o)ki tsopats kär-paräṃ pākär tāktmäṣ säm
12A 64 a6(tä)preṃ t(ñ)i bodhiṣi ytār pākär yāmluneote täpreṃ
13A 64 b3; āmāśās ; pākär ypeñc : 1 ॥
14A 67 b2puk salu ; ṣitsrāk pākär ; tāki ñi ;
15A 67 b3oki ṣäk āṅkari ṣitsrāk pākär tākar-äṃtäm pälkoräṣ
16A 68 b3 (wmā)b3r ; pākär yāmr-äṃ ; anaprä :
17A 69 a5āṣāṃ puttiśparäṃṣi śäktālyi santānaṃ pākär tāk śla a6 ///
18A 88 b4b4 /// ciñcri oppal pākäb5(r) (tāṣ) /// (o)ṅkälmeṃ wäl
19A 147 a4(s)w(a)seyis kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭ pākär n(ä)ṃ – ñi tämyo
20A 152 a5lyalypäntwāśśi ; okoyā ; pākär nāṃtsunt ; empeleṃ :
21A 184 a3a3 /// s«†ä» tkaṃ pākär mäskatär pu a4 ///
22A 208 b3/// b3 /// por pākär mäskaträ /// b4 ///
23A 222 a4pakkunt cam ; (oko) (pākär) ; (ypamāṃ) (ṣtām) (:)
24A 230 a4m(ā) c(ä)mpu ; wärtsyo pākär ; ritwä ///
25A 249 a4; ñäktas napeṃśśi ; pākär ypant naṣt ; wināsam-ci
26A 253 b4pukis mosaṃ nātäk ; pākär nāṃtsu b5 (na)ṣt«†ä» ;
27A 253 b6krant wramäṃ ; cwäṣ-äb6(k) (pā)kär ; mäskanträ : 2
28A 254 a3wrasas wrasaśśi yātluneyntu rä(ddhiyo) (pā)a4(kär) (yāmäs) (•) (täm) (pälkoräṣ)
29A 254 a4ṣñi ṣñi āñmaśśäl tāskmāṃ pā(kär) (yāmlu)a5(neyo) (añumāski) (nāntsu)ṣ träṅkiñc
30A 254 b1ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃ pākär mäskanträ ñemiṣināñ riñ ñemiṣin(āñ)
31A 256 a2(o)a2ntaṃ metrak ; ptāñkät pākär nāṃtsu ; klopäntwäṣ tsälpṣant
32A 257 b3wäryo ypic ñemiṣi kärtkāl pākär mäskatär camyo s(ām) mänwā
33A 264 a1 (ka)a1pśiññā pākär mäskaṃtr䫆ṃ»m cākkri tomāri śaktiñ
34A 267 b8b8 /// mañi weṣyo pākär mäska ///
35A 289 b2/// (ptāñkät) (käṣyāp) ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune kaklyuṣuräṣ b3
36A 289 b7/// (puk) (cmo)lw(äntwaṃ) kär-paräṃ pākär n(ā)ṃtsu (ats) (mäṃt) ne
37A 314 b3ākā okät tmāṃ kärtkālyi pākär tākar kärtkālsaṃ sumer lekac
38A 314 b3sumer lekac vaiḍurṣiñi āsā(ñi) (pākär) (tākar) b4 (āsānsaṃ) (pä)ñ
39A 314 b4(pä)ñ (k)änt päl(tw)āyo oplāñ (pākär) (tākar) oplāśi kesārsaṃ taryāk-we-pi
40A 314 b5okät tmā(ṃ) (ñäktaśśi) (pättā)ññäktañ pākär tākar : cesmi penu
41A 314 b6(klyokäśśāsäs) okät tmāṃ swāñcenāṃñ pākär tākar swāñc(e)nāśśi ākā śkaṃ
42A 314 b7(oplāśi) (kesārsaṃ) b7 (pättāññäktañ) (pākär) (tāka)r : cem penu
43A 314 b8b8 (wāmpuṣ) (pättāññäkta)ñ pākär tākar es lyukrā särki
44A 315 and 316 a3śtwar-ñemiṣi śtwar kotkumiṃ kolä(m) (pākär) (tā)a4ktām kolmaṃ
45A 315 and 316 a4sumer lekac vaiḍuriṣi āsāṃ pākä(r) (tāk) cam āsānis mrācaṃ
46A 315 and 316 a5worpu(s) – – – (ka)knus oppal pākä(r) (tāk) (te)a6mi oplis kesāraṃ
47A 315 and 316 a7lmok śkaṃ (ñä)ktaśśi pättāñkät pākär t(āk) (täm) (nu) (mänt-wäknā)
48A 340 b2rarkunt āsānā ; lmoṣ pākäb3(r) (tākar) /// ;
49A 340 b3kuli tmā-k ; pākär tā(k) (tsopa)ts ; kapśño
50A 340 b8/// (pä)lkāt ; ykoṃ pākär (tākar) ; (o)ṅk«†ä» k(ul)i
51A 366 a3k (c)eṣ päñ esañ pākär mäskanträ cem ṣom kṣa
52A 387 b2vābhinivṛttir iti vistara cmoläntwis pākär naslune tanne wkäñyo wärtsyo
53A 387 b3• tasyākh· /// b3 pākär nasluneṣināp wākmis • r
54A 399 b5patm· /// b5 /// pākär lamar-äṃlālaṃṣkāṃ sne
55THT 1145 a3/// a3 /// s(aṃ)krāmaṃ pākär ·· /// a4 ///
56THT 1151 b4/// b4 /// lune pākä(r) /// b5 /// ·o
57THT 1643.d a3– räṣ jetavaṃ saṅkrāmaṃ pākär na /// b1 ///
58THT 2425 b2b2 /// – nt pākär mäska·rä /// b3 ///
59THT 2962 a3/// a3 /// – pākär mäska – /// a4
60YQ I.7 a2(wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune bādhariṃ brāmnā a3
61YQ II.1 a6ptāñkät käṣy ār;kiśoṣṣaṃ ; pākär nātsu ; a7(dhari) ;
62YQ II.1 b2(märtāräṃ) (śolaṃ) (ptāñkät) ārkiśoṣṣaṃ pākär tāṣbādhari träṅkäṣ
63YQ II.14 b4(ṣāma)ñi weṣ yok śkaṃ pākär tāktm-äk sās
64YQ III.3 a7a7 /// (wra)mnāśśi pākär nasluneokät sne
65YQ III.6 a2/// ; (w)päśune ; pākär nāṃtsu ; cam kankaṃ
66YQ III.9 a1/// (tsopa)tsäṃ päññis śämlune pākär naslune träṅkämkuc
67YQ III.12 a3tm-äk cami yutkālune pākär tāk krämpont pältsäkyo āa4(ṣānikāṃ)
68YQ N.1 a6/// – r : pākär nāṃts(u) /// b3 ///

pākrä

1A 105 b3b3 /// l· paryānaṃ pākrä tkanā pe – – – – b4
2A 220 a6; tmäṣ cami ; pākrä /// 14σ a7
3A 438 b3seyäṣ /// b3 /// pākrä tāktmäṣ rāṣtra
4YQ II.15 b3; ptāñkät käṣṣi : pākrä mskab4(tär) ; 12σ ///
5YQ N.1 a1tspokäntuyo kaknuṣ motaki ṣtāmäntwaṃ pākrä mä(s)k(aṃt)rä /// a2 ///
6YQ N.3 b5/// b5 /// pākrä mäskatr-äṃ : kupre o(ntaṃ)

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pākär&outputformat=print
Output automatically generated on Thu, 2024-07-18, 23:20:24 (CEST).
Page last edited on Sun, 2024-06-23, 21:36:38 (CEST), by Automatic conversion. Version 20.
Page created on Fri, 2023-11-24, 16:23:17 (CET), by Automatic conversion.