CEToM | ñäktaśśi

ñäktaśśi

Cite this page as:"ñäktaśśi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktaśśi&outputformat=print (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:an epithet of the Buddha; “god”; “(voc.) [your] majesty”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ñakte
Lexeme variants:ñäktaśśi
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine; feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-añ

Paradigm

sgpldu
nomñkätñäktañ
voc
accñkätñäktas
genñäktesñäktaśśi
locñäktasaṃ
comitñäktaśśäl
inst
ablñäktäṣñäktasäṣ
perlñäktasā
allñäktacñäktasac
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäktaśśi

1A 3 b6: yomnāṣ lame ;ñä(ktaśśi)
2A 19 b4tmäṣ säm āṣānik (śā)b4kyamuniñäktaśśiptāñkät cam penu särkaṣi
3A 21 b6äntane ne śākyamuni(ñ)ä(ktaśś)ipä(ttā)ñkät ṣeṣ tämne kälk
4A 21 b6tämne kälk pälkāt śākyamuniñäktaśśi
5A 29 b5; /// b5ñäktaśśiptāñkät ārkiśoṣyaṃ k·· ///
6A 37 a1a1ñomāñäktaśśipättāñkät /// a2kṛki
7A 56 a6/// o(pyā)c päklār ;ñäktaśśi; se-ākālyo ; talkeyntu
8A 64 b1ote täpreṃ b1(ñäktaśśi)(empelune) (kus) (ne) (p)rä(ṅ)k(i)ñc
9A 67 a6oṅkaläm träṅkäṣ pälkārñäktaśśiwäl b1
10A 68 a2śäktālyi bodhisatveṃ si ///(ñä)a3ktaśśiokāk yarkā tāk
11A 114 a5wlāññäktes lyutār lyutārñäktaśśipättāññäktes märkampalaṃ ynāñmune a6
12A 114 b4– ñc(a)śśäl tāskmāṃ āṣāni(kā)ñ«†ä»ñäktaśś(i)pättāñäktañ ṣ(me)ñcinäs tre mañäs
13A 139 a4/// a4/// s«†ä»ñ(ä)ktaśśipättā /// a5///
14A 145 a4– – m praṣt ;ñäkta(śś)ia5/// m praṣt
15A 274 a3buddha rake klyoṣtär ātsätsñäktaśśi: pākṣiñ«m/ñ»ām käṣṣi ku
16A 286 a2yärm tso – – – sñ(ä)ktaśśi/// a3oki ·r·
17A 289 a4ne täm ratnaśikhi ñomāñäktaśśiptāñkäa5(t) 11σ /// (vyākarit)
18A 299 a6nervāṃ ākālyo : pukñäktaśśitām praṣt ; napeṃ
19A 307 b3wäl ptāñkät käṣṣiyāp kapśiññaṃñäktaśśilitālunenapenäśśi ritālune
20A 312 a4āmāśās ypeṣinäs wrasasyo worpuṣñäktaśśipättāññäktes (prātihāri)a5lok penu
21A 312 a8aci rupadhatuṣiñi (ñäktañ) (yeñc)(ñäkta)b1śśipättāññäktes añumāskiṣiṃ wram lkātsi
22A 312 b4trikäsm(āṃ) (puk) (eṅkä)b4lsuñcäs wrasasñäktaśśipättāñkät lkātsi epreriss āntaṃ
23A 313 a4śla pältsäkk oki lotkarñäktaśśipättāñäktes kapśiññan-äk śmoññe yāmtsānt
24A 313 a6lālāṣkās aśänyo smimāṃ akmalyoñäktaś(ś)i(pättāñä)a7ktes akmlac lkāmā(ṃ) träṅkäṣ
25A 313 b8wrasañ cam añumāski weyeṃñäktaśśipätt· /// /// m·
26A 314 a1/// kupāraṃ mäskanträñäktaśśipättāññäktes (nu) k(ā)tsek akmlaṃ
27A 314 a2(orto) (kātsek) ñareṣiñi wrasa(ñ)(ñä)ktaśśipättāñkät pälkānt tämne-k puk
28A 314 a3a3(ṣu) (orto) (kā)tsekñäktaśśipättāñkät pälkant mänt pat
29A 314 b5(wartsi)yo worpuṣ okät tmā(ṃ)(ñäktaśśi)(pättā)ññäktañ pākär tākar :
30A 315 and 316 a7kapśiñño plyaskenaṃ lmok śkaṃ(ñä)ktaśśipättāñkät pākär t(āk) (täm)
31A 315 and 316 b2(puk) (wra)sañ ; pä(lkānt)(ñäk);(taśśi)(pättāñkät) (:) (2) känt
32A 315 and 316 b5tāṣ tmaśśäl tāskmāṃ āsāṃ(ñäktaśśi)(pättāññäktes) oppolṣi pārenā puttiśpa(rṣi)
33A 315 and 316 b6napeṃ na(ṣ) (ke) (ne)ñäktaśśipättāññäktes mrāc pälkātär tämyo
34A 315 and 316 b8nu mtsāṣ ṣu ortoñäktaśśipättāññäktes akmlaṃ lkātsi osānt
35A 355 a4: śaśis lātse ;ñäktaśśiwal ; tu ñi
36A 408 a4 /// a4///ñäktaśśipättāññä /// a5///
37A 408.h a2a2/// –ñäktaśśiśāp tāṣäl«†ä» – ///
38THT 2390 b1/// b1/// lnaṣtñäktaśśinäṣ tsarna ///
39THT 2479 a2/// a2/// knāñäktaśśisä – /// b1
40YQ III.6 a3wsālu yetwesyo āṣāṃ wassiñäktaśśia4///

https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ñäktaśśi&outputformat=print
Output automatically generated on Tue, 2024-06-18, 19:25:16 (CEST).
Page last edited on Tue, 2024-06-11, 17:17:21 (CEST), by Automatic conversion. Version 20.
Page created on Sun, 2023-10-29, 16:10:24 (CET), by Automatic conversion.